AMTEE ’09

Published on 9.9.2009 by

Devátý ročník mezinárodní konference AMTEE

Ve dnech 7. až 9. září 2009 se uskutečnil již devátý ročník mezinárodní konference AMTEE ´09 (Advanced Methods in the Theory of Electrical Enginnering), kterou pořádala naše katdra – Katedra  teoretické elektrotechniky, FEL ZČU v Plzni. Konference se tentokrát konala ve stylovém prostředí v hotelu Hvězda  v historickém centru města Chebu.

Cílem této třídenní konference bylo vytvořit prostor pro přátelská setkání velké skupiny tuzemských i zahraničních pracovníků v oblasti elektrotechniky. Těžiště konference spočívalo jak v oblasti společenské tak odborné, kde cílem bylo  dát možnost prezentace odborných výsledků zejména mladým pracovníkům a zároveň umožnit srovnání těchto výsledků s názory renomovaných, dlouholetých specialistů v daném oboru. Konference se zúčastnilo  celkem 65 účastníků ( 40 tuzemských a 25 zahraničních ze  Slovenska a Polska) a bylo na ní prezentováno celkem 54 příspěvků – 24 orálních a 30 formou posterů. Tyto příspěvky jsou uveřejněny jednak ve zkrácené verzi ve sborníku abstraktů  o rozsahu 120 stran, jednak v plném znění na CD-ROMu.

V rámci slavnostního zahájení konference, kterou otevřel chairman konference Prof. Doležel, přednesl pozdravný projev děkan Fakulty elektrotechnické ZČU Doc. Ing. J. Kotlan, CSc. a následně i rektor ČVUT Praha, Prof. Ing. V. Havlíček, CSc.

Po  tomto slavnostním  zahájení  následovala  jednotlivá  pracovní  setkání  konference, rozčleněná do 6 orálních a 3 posterových sekcí, počínaje otázkami teoretické elektrotechniky a konče problémy biomedicíny. V nich jednotliví účastnící konference demonstrovali své – vesměs velmi zajímavé a hodnotné – výsledky práce a to ať již formou orální či posterovou.

Těžiště presentovaných příspěvků spočívalo zejména jednak v mezioborových problémech vycházejících z elektrotechnické problematiky a jednak v problémech z oblasti biomedicíny. Mezi ně patří například profesionálně vysoce zajímavé mezioborové přednášky renomovaných odborníků, např. Prof. Kováče z Technické university v Košicích o elastomagnetickém jevu a jeho využití ve snímačích tlaku nebo referát Prof. Hallera ze ZČU v Plzni o problematice radiace z hlediska elektrického tepla. Neméně zajímavé byly i příspěvky mladých účastníků konference, např. kolegů Koška, Malíka, Primase a Richtera z Technické university v Liberci, kteří se zabývali problematikou levitujících kondensátorů, a to jak v plynném tak tuhém prostředí nebo příspěvek kolegyně Strapáčové z University v Žilině o analýze uspořádání umělých srdečních chlopní.

O úrovni presentovaných příspěvků svědčí to, že řada z nich byla vybrána k následnému opublikování jak ve známém a uznávaném časopise ACTA TECHNICA, tak i v   on-line časopise ElectroScope, který je vydáván z iniciativy mladých kolegů Ing. Pihery, Ph.D. a Doc. Ing. Steinera Ph.D. na FEL ZČU v Plzni.

Kromě tohoto řízeného odborného programu měli účastníci možnost během diskuzí v příjemném prostředí hotelu Hvězda probrat mnoho dalších odborných problémů, přičemž byla navázána i řada osobních kontaktů, které jistě budou přínosem i do budoucnosti.

Zároveň se organizátoři konference snažili připravit pro účastníky i zajímavý společenský program. Prvý den se po skončení pracovních sekcí konal relaxační podvečer na Chebském hradu, stylově podbarvený netradičním vystoupením skupiny historického šermu KARGEN. Tatáž skupina pak svým působivým večerním ohnivým show na Chebském náměstí zahájila společenský večer konference, přičemž upoutala nejenom účastníky konference, ale i velké množství chebských obyvatel, kteří se tak o konferenci AMTEE´09 dověděli. Druhý den konference se uskutečnil již tradiční poznávací zájezd – tentokrát do okolí Chebu (Starý Hrozňatov, Loreta, rezervace Soos, skanzen a hrad Seeberk), který byl ukončen příjemnou společenskou večeří ve Františkových Lázních.

Na základě uvedených skutečností lze tudíž předpokládat, že zmíněná konference AMTEE´09 solidně representovala FEL ZČU v Plzni jak po stránce odborné, tak společenské. Je tudíž milou povinností poděkovat zde všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a průběhu konference AMTEE’09 a zároveň vyjádřit přání, aby i další ročníky této konference byly neméně úspěšné.

Organizační výbor AMTEE´09

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn